Pokémon GO Database
Families
Carvanha Family

Carvanha Family in Pokémon GO

List of all the pokémons from the Carvanha family in Pokémon GO.

Carvanha Family (2)