Pokémon GO Database
Pokédex
Kanto

Kanto Region Pokédex

Pokédex from the Kanto region in Pokémon GO

Pokédex of the Kanto region in Pokémon GO (151 pokémons, from number 1 to 151).

Kanto Pokémons (151)