Pokémon GO Database
Families
Groudon Family

Groudon Family in Pokémon GO

List of all the pokémons from the Groudon family in Pokémon GO.

Groudon Family (1)