Pokémon GO Database
Pokédex
Arbok
Moves

Arbok Moves

Arbok Moves in Pokémon GO

List of Arbok moves in Pokémon GO.

Elite Fast Moves

No elite fast moves found.

Elite Charged Moves

No elite charged moves found.

Fast Moves

Found 3 fast moves.

  • Dark
    Bite
  • Poison
    Acid
  • Dragon
    Dragon Tail

Charged Moves

Found 4 charged moves.