Pokémon GO Database
Types
Psychic

Psychic Type Pokémons

Psychic Type Pokémons in Pokémon GO

The complete list of psychic type pokémons in Pokémon GO. Found a total of 74 psychic type pokémons.

Psychic Type Pokémons