Pokémon GO Database
Types
Poison

Poison Type Pokémons

Poison Type Pokémons in Pokémon GO

The complete list of poison type pokémons in Pokémon GO. Found a total of 59 poison type pokémons.

Poison Type Pokémons